Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Szolgáltatásaink

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:
a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében
b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás
c) a miniszter vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása

Pedagógiai értékelés

A II. Kerületi Pedagógiai Intézet tanulói mérési rendszert működtet, tanulói tudás- és képességméréseket végez (DIFER mérés), feladatlapokat, mérőanyagokat készít, segédanyagokkal segíti az intézményértékelést. Értekezleteket, előadásokat, továbbképzéseket állít össze és tart egyéni igények szerint több témában. Akkreditált továbbképzéseink: DIFER; Az alapkészségek mérése a DIFER mérőeszköz-csomag használatával. Feladatírás, mérőeszköz-készítés a gyakorlatban. Értékelési szaktanácsadást biztosít.

Szaktanácsadás

Szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:

a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
e) egyéni szakmai tanácsadás,
f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Pedagógiai tájékoztatás

A II. Kerületi Pedagógiai Intézet könyvtárat és bemutató tankönyvtárat tart fenn, amely a könyvtári szolgáltatások,(könyvtárhasználat, állományunk) mellett rendszeresen szakmai tanácskozások helyszíne.
Kiadványaink: a Hívogató és az Iskolanyitogató hasznos tudnivalókat tartalmaznak a kerületi óvodákról és iskolákról.
Új kiadványunk a tehetségfejlesztési programokat bemutató Mi így csináljuk! füzet.
Honlapunk és havonta megjelenő újságunk, a Hírmondó oktatási, nevelési, kulturális információkkal látja el a pedagógusokat.

Továbbképzés

A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:
a) pedagógiai tárgyú konferenciák, pedagógiai szakmai napok szervezése,
b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe,
c) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet irányítása mellett országos szakmai pályázatok kiírása, megbízásra pedagógiai tárgyú kísérletek, pedagógiai tárgyú kutatások indítása vagy azokban való részvétel.
Gyakorlatorientált továbbképzéseket, módszertani műhelyeket vezetünk, bemutatókat tartunk, (műhelyeket) szervezünk. Akkreditált tanfolyamaink: DIFER, Képzéskerék, részenként, tematikus egységenként is igénybe vehetők. Nem akkreditált tanfolyam: évenként rendszeresen tartandó Mi így csináljuk! A kíváncsi láda és a komplex óvodai tehetségfejlesztő program használata

Tehetségpont

Intézményünk 2008 júliusa óta tartozik a Tehetségpontok sorába. A Tehetségpontok feladata, hogy a gyermekek segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és annak kibontakoztatásához. Ennek érdekében végzett tevékenységeink: tehetségazonosítás különböző diagnosztikai módszerekkel, tehetségfejlesztés óvodától középiskoláig, Pöttöm fejtörő, Gondolkodtató játszóházak, hatásvizsgálatok a tehetségfejlesztés eredményességéről, pedagógiai konferenciák, Tehetségnapok, módszertani továbbképzések szervezése, tanácsadás pedagógusoknak és szülőknek, kiadványok készítése.

Versenyek

Évente több mint ötven tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyt szervezünk és rendezünk, versenyfeladatokat készítünk, versenynaptárt állítunk össze, közzétesszük a versenyeredményeket. Szorgalmazzuk a több kerületet érintő versenyeket is.
Évek óta rendezzük a Fővárosi vers- és prózamondó versenyt.

Tanulótájékoztatás

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9. § az Nkt. 19. § (2) bekezdés g) pontja szerinti tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei:
a) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
b) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
c) a diákjogi tanácsadás megszervezése

Cél: a kerületi és az intézményi diákönkormányzatok továbbfejlődésének segítése a demokrácia gyakorlásának szempontjából. A tanulótájékoztató és tanácsadó szolgálat gondozását a II. Kerületi Önkormányzat Művelődési Irodájával közösen végezzük a következő területeken: Diákjogi tanácsadás, Diákjogi továbbképzések szervezése, Diákjogi nap és diákparlament szervezése, A Kerületi Diákönkormányzat működésének segítése, DÖK-vezető tanárok munkaközösségének működtetése

Rendezvények

Rendezvényeink többek között a kerület szakmai életét és eredményeit mutatják be. A legjelentősebbek: az Óvodagaléria kiállításai, az Óvodai Művészeti Fesztivál, az Óvodai sportnap, tankönyvbemutatók, a Diákgyőztesek polgármesteri jutalmazása. Szolgáltatásainkat minden típusú nevelési-oktatási intézménynek ajánljuk, és szívesen fogadjuk szülők érdeklődését is.

weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: